Wiadomości

Bp Piotr Greger odwiedził Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej w Bielsku-Białej, gdzie Klub Inteligencji Katolickiej prowadzi Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziennego Pobytu i Świetlicę Środowiskową Dzieciątka Jezus.

Zazwyczaj jest ich tu dwadzieścioro. Kochają to miejsce i biegną tu po lekcjach niezależnie od tego czy towarzyszy im słońce czy ulewny deszcz. Zawsze czekają tu na nie opiekunki: Katarzyna Czarnocka i Elżbieta Mikołajczyk Jest z nimi także wolontariuszka Hanna Skrolecka - choć na emeryturze, wciąż chce maluchom i nieco starszym dzieciom służyć swoją serdecznością. A tuż obok mają jeszcze kogoś - kilkudziesięciu seniorów, którzy każde z dzieci traktują jak własnego wnuka czy wnuczkę.

Świetlica Środowiskowa Dzieciątka Jezus, działająca przy Katolickim Domu Opieki "Józefów", prowadzonym przez Klub Inteligencji Katolickiej przy ul. Grzybowej w Bielsku-Białej świętuje 15-lecie swojej działalności!

Z tej okazji z dziećmi ze świetlicy, a także z seniorami z Domu Pomocy Społecznej i członkami KIK-u, zaangażowanymi w życie "Józefowa", spotkał się biskup Piotr Greger.

"Józefów", tworzą dziś trzy placówki: Świetlica Środowiskowa Dzieciątka Jezus, Dom Dziennego Pobytu dla seniorów i Dom Pomocy Społecznej, gdzie mieszkają osoby starsze i schorowane, którym fachowy personel pielęgniarski służy przez całą dobę.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w kaplicy ośrodka przez bpa Piotra Gregera, ks. Zbigniewa Powadę, kapelana KIK-u oraz ks. Tadeusza Słoninę SDS - proboszcza miejscowej parafii NMP Królowej Świata i dobroczyńcę świetlicy. Następnie ksiądz biskup odwiedził tych seniorów, którym stan zdrowia nie pozwolił na uczestnictwo w Eucharystii i spotkał się z dziećmi w sąsiadującym z DPS budynku świetlicy.

- Świetlica była naszą pierwszą placówką, którą otworzyliśmy oficjalnie w uroczystość Matki Bożej Różańcowej. 7 października 2000 roku - mówi Elżbieta Kralczyńska, prezes KIK-u. - Do dziś wspominamy odwiedziny biskupa Tadeusza Rakoczego, który wówczas obdarował dzieci różańcami…

Jak wspomina prezes Kralczyńska: - Żeby uruchomić świetlicę, adaptowaliśmy dawny budynek gospodarczy przekazanego nam ośrodka przy ul Grzybowej. Cały obiekt był w ruinie… Przeprowadziliśmy remont budynku, wyposażyliśmy go w pokoje do zajęć, a także kuchnię, urządziliśmy salkę gimnastyczną. Świetlicę prowadzimy we współpracy z wydziałem polityki społecznej urzędu miejskiego w Bielsku-Białej. Oprócz opieki pedagogów, zapewniamy dzieciom posiłek, a także udział w - między innymi - zajęciach plastycznych, sportowych, profilaktycznych i komputerowych, a także wyjścia do kina, teatru, wyjazdy na wycieczki.
Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 12.00 do 18.00. Także w czasie wakacji. Nigdy nie brakuje tu dzieci.

aniolbeskidow.pl / bielsko.gosc.pl

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i Rok Miłosierdzia, który rozpocznie się już za 81 dni powinny zaowocować ożywieniem w nas czynnej miłości bliźniego. Nasze ręce, jak pisze Ojciec Święty, mogą stać się przedłużeniem miłosiernej dłoni Boga, która dotyka naszych bliźnich.

Działania Caritas będą z jednej strony oparte na wydarzeniach związanych z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji ale będą się także wpisywały w kalendarz Roku Jubileuszowego ogłoszonego przez Papieża Franciszka i kalendarz Caritas.

Fundamentem także dla Caritas jest przede wszystkim spotkanie z Chrystusem w sakramentach, dlatego mocno akcentowana będzie duchowość wśród wolontariuszy.
- Dni skupienia, rekolekcje dla Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas
- Pielgrzymka z okazji Tygodnia Miłosierdzia do jednego z sanktuariów diecezji
- Pielgrzymka do Łagiewnik, w którą Caritas w tym roku szczególnie chce się włączyć

Na tym fundamencie będziemy chcieli budować. Chcemy aby owocem peregrynacji w parafiach było tworzenie, reaktywacja bądź wzrost Parafialnych Zespołów Charytatywnych. Chcielibyśmy zaprosić do pracy w tych Zespołach wszystkich ludzi dobrego serca w parafiach bez względu na wiek.
Od kilku lat powstają w placówkach oświatowych Szkolne Koła Caritas. Na terenie diecezji działa ich już kilkanaście. Mamy nadzieje, już mamy też takie pozytywne sygnały, że będzie ich więcej, właśnie jako owoc tego wyjątkowego czasu. Współpracujemy w tej materii z wydziałem katechetycznym aby trafić do jak największej ilości szkół i nauczycieli.

We współpracy z Caritas innych diecezji chcemy szkolić liderów wolontariatu, którzy prowadzili by działania SKC czy PZC. Działania Caritas wpisane są w kalendarz wydarzeń i działań Caritas w

Promować będziemy dotychczasowe kampanie:
- 11 lutego Dzień chorego i początek akcji „Podaruj Kroplę Miłości”
- Marzec – Jałmużna Wielkopostna, Zbiórka Żywności
- Kwiecień – Tydzień Miłosierdzia
- Maj, Czerwiec – Dzień Matki i Dzień Dziecka ‘Festyn Rodzinny”
- Wakacyjna Akcja Caritas
- Tornister Pełen Uśmiechów, Promocja Skrzydeł
- Listopad – Bezdomni
Dzięki współpracy z Towarzystwem Brata Alberta i Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta chcemy zorganizować wzorem innych diecezji turniej szachowy dla bezdomnych, a także uczestniczyć w pielgrzymce ludzi bezdomnych na Jasną Górę. Rekolekcje dla bezdomnych.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych, starszych.

Działania Caritas będą próbą zwrócenia uwagi, że każdy z nas wezwany jest do czynów miłosierdzia i każdy nawet najmniejszy gest jest ważny i potrzebny.

List pasterski z okazji rozpoczęcia peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w diecezji bielsko-żywieckiej

Relikwie świętych Faustyny (po prawej) i Jana Pawła II (po lewej).

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36).

Drodzy Bracia i Siostry,
już za tydzień, w niedzielę 20 września tego roku, w Parafii św. Marii Magdaleny
w Cieszynie będziemy witać Obraz Pana Jezusa Miłosiernego z krakowskich Łagiewnik. Od tego dnia obraz ten wraz z towarzyszącymi mu relikwiami św. Jana Pawła II i św. s. Faustyny będzie nawiedzał kolejne wspólnoty parafialne naszej diecezji.

1. Wędrujący znak Miłosierdzia Bożego
Kopia cudownego obrazu Pana Jezusa, który od przeszło 70 lat doznaje niezwykłej czci w Łagiewnikach, w miejscu ostatnich lat życia, objawień i śmierci św. s. Faustyny, zo-stała w dniu 14 września 2011 roku pobłogosławiona przez papieża Benedykta XVI i od
16 października tegoż roku zaczęła nawiedzać parafie archidiecezji krakowskiej. We wrześniu 2014 roku rozpoczęła się peregrynacja obrazu w diecezji tarnowskiej.
Ogromna liczba pielgrzymów udających się do krakowskich Łagiewnik i liczne świa-dectwa wysłuchanych modlitw potwierdzają słowa obietnicy Jezusa zapisane przez siostrę Faustynę w jej Dzienniczku:
„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 327).
O owocach peregrynacji kopii Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego pisze biskup Andrzej Jeż w liście pasterskim podsumowującym nawiedzenie przez obraz parafii diecezji tarnow-skiej:
„Jak pokazuje praktyka i potwierdzają to liczne świadectwa duszpasterzy oraz wier-nych świeckich, czas nawiedzenia już owocuje wielkim dobrem. Widać je w licznych spo-wiedziach, nawróceniach, w ożywieniu religijnym wiernych, w uczynkach miłosierdzia, w dążeniu do pojednania i zgody w rodzinach, a także w chęci pogłębiania wiary i pobożności związanej z kultem Bożego Miłosierdzia. Przed obliczem Jezusa Miłosiernego wielu mogło doświadczyć, jak niezmierzone są zdroje Bożej dobroci, która przenika ludzką codzienność
i napełnia ją światłem żywej nadziei”.
Również wielu duszpasterzy i wiernych archidiecezji krakowskiej zaświadcza o nie-zwykłych łaskach związanych z peregrynacją kopii łagiewnickiego obrazu.
Z wielką niecierpliwością i nadzieją oczekujemy więc na przybycie Obrazu Pana Je-zusa Miłosiernego do naszej diecezji.

2. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
Peregrynacja wizerunku Pana Jezusa Miłosiernego w diecezji bielsko-żywieckiej,
która rozpocznie się 20 września 2015 roku, a zakończy 19 czerwca roku 2016, będzie miała szczególny charakter – w czasie jej trwania, w dniu 8 grudnia 2015 roku rozpocznie się
ogłoszony przez papieża Franciszka Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.
Swoje oczekiwania wobec tego pierwszego w dziejach Kościoła Roku Miłosierdzia, wyraził Ojciec Święty w dniu jego ogłoszenia, 13 marca 2015 roku:
„Jestem przekonany, że cały Kościół, który bardzo potrzebuje miłosierdzia, bo jeste-śmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by odkryć i uczynić owoc-nym Boże miłosierdzie, przez które wszyscy jesteśmy wezwani do dawania pociechy każde-mu człowiekowi naszych czasów”.
Te słowa papieża Franciszka potwierdzają, jak bardzo zależy mu na tym, by grzesznik, człowiek zniewolony, zbuntowany i poraniony, odnalazł się w ramionach miłosiernego Ojca. Papież wzywa wszystkich wierzących, by głosili wobec świata prawdę o Bogu miłosiernym
i stawali się Jego wiarygodnymi świadkami.
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia został ogłoszony w Bazylice św. Piotra w Rzymie, dokładnie w drugą rocznicę wyboru Papieża w czasie trwającego nabożeństwa pokutnego. Sam tytuł bulli ogłaszającej Rok Miłosierdzia: Misericordiae vultus (Oblicze miłosierdzia) , wskazuje wprost na Jezusa Chrystusa, bo to On „jest obliczem miłosierdzia Ojca”. To właśnie On najdoskonalej – jak pisze Ojciec Święty – „swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga”. Dlatego też „potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajem-nicę miłosierdzia” (Misericordiae vultus). Kontemplować zaś osobę Jezusa można, rozważa-jąc słowa Ewangelii, modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia czy wpatrując się w obraz
z napisem: Jezu ufam Tobie.

3. Konieczne przygotowania na czas nawiedzenia
Nawiedzeniu naszej diecezji przez Obraz Pana Jezusa Miłosiernego towarzyszyć bę-dzie hasło Miłosierni jak Ojciec, które zaproponował Ojciec Święty na czas przeżywania przez Kościół Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Nawiązuje ono do słów Jezusa pochodzą-cych z Ewangelii św. Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Odkrywajmy wyjątkowość tego wezwania, zachęcającego, by wierzący upodobnili się do Boga, stając się miłosiernymi jak On, przede wszystkim poprzez miłość wobec tych,
których uznaje się za niewdzięcznych i złych (por. Łk 6, 35).
W podobny sposób św. Paweł zachęca chrześcijan w Efezie, by byli „dla siebie na-wzajem dobrzy i miłosierni”, a zwłaszcza, by przebaczali sobie, tak jak Bóg, który przecież przebaczył im w Chrystusie (por. Ef 4, 32).
Niech przywołane teksty Pisma świętego otworzą nas na dary, które są przygotowane dla nas na czas peregrynacji. Bądźmy otwarci i wrażliwi na łaskę, która będzie nas dotykać
w czasie przygotowań i samego nawiedzenia Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w naszych parafiach. Weźmy udział w rekolekcjach, nabożeństwach i wszelkich inicjatywach organizo-wanych przez duszpasterzy i katechetów. Pamiętajmy, że Bóg hojny w swojej łaskawości, pochyla się nad tym, który jest zgnębiony na duchu, zdaje sobie sprawę ze swej bezradności
i z ufnością, wytrwale prosi o łaskę.
Nie zapominajmy o ludziach, którzy nie odnajdują w swoim sercu pragnienia zmiło-wania się Boga nad nimi. Potrzebują oni naszej modlitwy, świadectwa i zachęty.
Zwracam się z prośbą do duszpasterzy, by uczynili wszystko, aby wierni byli jak naj-lepiej przygotowani na przyjęcie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Należy dołożyć wszel-kich starań, by orędzie o Bożym Miłosierdziu dotarło do najbiedniejszych i zagubionych,
by poranieni przez życie, zrażeni do Kościoła, uzależnieni i związani przez grzech odnaleźli drogę do Tego, który przebacza i uzdrawia, podnosi i pociesza, a przede wszystkim nigdy się nie zniechęca, nawet wtedy, gdy natrafia na zamknięcie i opór ludzkiego serca.
Nie bójmy się prosić Jezusa o wiele. On sam nas do tego zachęca przez św. s. Fausty-nę: „Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicz-nej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca” (Dz 1578).
Proszę wszystkich, którzy w swoim życiu doświadczyli, jak dobry i miłosierny jest Pan, by dawali świadectwo wobec tych, którzy na tę łaskę pozostają jeszcze zamknięci. Niech słowo podnoszące na duchu, modlitwa i czynne miłosierdzie pomogą naszym biednym i za-gubionym braciom i siostrom w otwarciu się na dary, których obficie pragnie udzielać Bóg bogaty w Miłosierdzie.
Proszę zakony kontemplacyjne, wspólnoty modlitewne, ludzi modlitwy, osoby chore
i cierpiące, by orężem modlitwy pokonywały wszystkie przeszkody utrudniające łasce Bożej dostęp do ludzkich serc dotąd nie dotkniętych łaską.

Na czas przygotowań do peregrynacji i samego nawiedzenia naszych parafii przez
Obraz Pana Jezusa Miłosiernego przyjmijcie pasterskie błogosławieństwo.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, dnia 7 września 2015 r.
670/2015/BP

Program peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego
oraz relikwii św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II
w diecezji bielsko-żywieckiej (20.09.2015-19.06.2016):

20.09.2015 – Cieszyn, Św. Marii Magdaleny (początek o godzinie 15.00)
21.09.2015 – Cieszyn, Św. Jerzego
22.09.2015 – Cieszyn, Św. Elżbiety
23.09.2015 – Cieszyn Mnisztwo, Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
24.09.2015 – Cieszyn Krasna, Najświętszego Serca Pana Jezusa
25.09.2015 – Cieszyn Bobrek, Imienia Najświętszej Maryi Panny
26.09.2015 – Cieszyn Pastwiska, Opatrzności Bożej
27.09.2015 – Hażlach, Św. Bartłomieja
28.09.2015 – Ogrodzona, Św. Mateusza
29.09.2015 – Kaczyce, Podwyższenia Krzyża Świętego
30.09.2015 – Pogwizdów, Św. Jana Nepomucena
01.10.2015 – Zamarski, Św. Rocha
02.10.2015 – Puńców, Św. Jerzego
03.10.2015 – Leszna Górna, Św. Marcina
04.10.2015 – Goleszów, Św. Michała Archanioła
05.10.2015 – Ustroń Nierodzim, Św. Anny
06.10.2015 – Ustroń Lipowiec, Podwyższenia Krzyża Świętego
07.10.2015 – Ustroń Hermanice, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
08.10.2015 – Ustroń Zawodzie, Św. Brata Alberta
09.10.2015 – Ustroń, Św. Klemensa
10.10.2015 – Ustroń Polana, Dobrego Pasterza
11.10.2015 – Wisła Nowa Osada, Św. Pawła od Krzyża
12.10.2015 – Wisła, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
13.10.2015 – Wisła Głębce, Znalezienia Krzyża Świętego
14.10.2015 – Stecówka, Matki Bożej Fatimskiej
15.10.2015 – Kubalonka, Podwyższenia Krzyża Świętego
16.10.2015 – Istebna, Dobrego Pasterza
17.10.2015 – Jaworzynka, Świętych Apostołów Piotra i Pawła
18.10.2015 – Trzycatek, Matki Bożej Frydeckiej
19.10.2015 – Koniaków, Św. Bartłomieja
20.10.2015 – Zwardoń, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
21.10.2015 – Laliki, Zesłania Ducha Świętego
22.10.2015 – Kamesznica, Najświętszego Imienia Maryi
23.10.2015 – Milówka, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
24.10.2015 – Kiczora-Nieledwia, Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Floriana
25.10.2015 – Sól, Najświętszego Serca Pana Jezusa
26.10.2015 – Soblówka, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
27.10.2015 – Ujsoły, Św. Józefa
28.10.2015 – Rajcza, Św. Wawrzyńca DM i Św. Kazimierza Królewicza
29.10.2015 – Rycerka Górna, Matki Bożej Nieustającej Pomocy

od 29.10.2015 wieczorem do 4.11.2015 wieczorem – Rycerka Górna, dom rekolekcyjny Mi-chael

04.11.2015 – Przyłęków, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
05.11.2015 – Korbielów, Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów
06.11.2015 – Krzyżowa, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
07.11.2015 – Jeleśnia, Św. Wojciecha
08.11.2015 – Koszarawa Bystra, Stygmatów Św. Franciszka
09.11.2015 – Koszarawa, Św. Karola Boromeusza
10.11.2015 – Przyborów, Św. Jadwigi Królowej
11.11.2015 – Sopotnia Wielka, Matki Bożej Nieustającej Pomocy
12.11.2015 – Sopotnia Mała, Św. Jana Chrzciciela
13.11.2015 – Pewel Wielka, Św. Maksymiliana Kolbego
14.11.2015 – Pewel Ślemieńska, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
15.11.2015 – Pewel Mała, Najświętszego Serca Pana Jezusa
16.11.2015 – Juszczyna, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
17.11.2015 – Wieprz k. Żywca, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
18.11.2015 – Żabnica, Matki Bożej Częstochowskiej
19.11.2015 – Cisiec, Św. Maksymiliana Kolbego
20.11.2015 – Cięcina, Św. Katarzyny
21.11.2015 – Przybędza, Matki Bożej Częstochowskiej
22.11.2015 – Radziechowy, Św. Marcina
23.11.2015 – Ostre-Twardorzeczka, Matki Bożej Różańcowej
24.11.2015 – Słotwina, Najświętszego Serca Pana Jezusa
25.11.2015 – Lipowa, Św. Bartłomieja
26.11.2015 – Leśna, Św. Michała Archanioła
27.11.2015 – Trzebinia, Matki Bożej Różańcowej
28.11.2015 – Świnna, Matki Bożej Nieustającej Pomocy
29.11.2015 – Żywiec Sporysz, Chrystusa Króla
30.11.2015 – Żywiec Zabłocie, Św. Floriana
01.12.2015 – Żywiec Moszczanica, Miłosierdzia Bożego
02.12.2015 – Rychwałd, Św. Mikołaja
03.12.2015 – Gilowice, Św. Andrzeja
04.12.2015 – Łękawica, Św. Michała Archanioła
05.12.2015 – Żywiec Oczków, Św. Maksymiliana Kolbego
06.12.2015 – Żywiec, konkatedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
07.12.2015 – Zarzecze, Wszystkich Świętych
08.12.2015 – Pietrzykowice, Najświętszego Serca Pana Jezusa
09.12.2015 – Łodygowice Górne, Św. Stanisława BM
10.12.2015 – Łodygowice Dolne, Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
11.12.2015 – Kalna, Św. Antoniego
12.12.2015 – Godziszka, Matki Bożej Szkaplerznej
13.12.2015 – Rajsko, Przenajświętszej Trójcy
14.12.2015 – Przecieszyn, Matki Bożej Częstochowskiej
15.12.2015 – Brzeszcze, Św. Urbana
16.12.2015 – Jawiszowice-Osiedle Brzeszcze, Matki Bożej Bolesnej
17.12.2015 – Jawiszowice, Św. Marcina
18.12.2015 – Bielany, Św. Macieja Apostoła

od 19.12.2015 wieczorem do 19.01.2016 wieczorem – Wilkowice, siostry Córki Bożej Miłości

19.01.2016 – Bystra Krakowska, Najdroższej Krwi Pana Jezusa
20.01.2016 – Meszna, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
21.01.2016 – Szczyrk, Św. Jakuba
22.01.2016 – Buczkowice, Przemienienia Pańskiego
23.01.2016 – Rybarzowice, Matki Bożej Pocieszenia
24.01.2016 – Wilkowice, Św. Michała Archanioła
25.01.2016 – Dankowice, Św. Wojciecha
26.01.2016 – Kaniów, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
27.01.2016 – Bestwinka, Św. Sebastiana
28.01.2016 – Bestwina, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
29.01.2016 – Janowice, Św. Józefa Robotnika
30.01.2016 – Stara Wieś, Podwyższenia Krzyża Świętego
31.01.2016 – Pisarzowice, Św. Marcina

od 01.02.2016 wieczorem do 03.02.2016 wieczorem – Kęty, siostry zmartwychwstanki

03.02.2016 – Hecznarowice, Św. Urbana
04.02.2016 – Wilamowice, Przenajświętszej Trójcy
05.02.2016 – Rzyki, Św. Jakuba Apostoła
06.02.2016 – Sułkowice Bolęcina, Św. Jana Chrzciciela
07.02.2016 – Targanice, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
08.02.2016 – Sułkowice Łęg, Miłosierdzia Bożego
09.02.2016 – Roczyny, Św. Urbana
10.02.2016 – Andrychów, Św. Macieja Apostoła
11.02.2016 – Andrychów, Św. Stanisława BM
12.02.2016 – Zagórnik, Świętych Bartłomieja i Łukasza
13.02.2016 – Inwałd, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
14.02.2016 – Wieprz k. Andrychowa, Wszystkich Świętych
15.02.2016 – Nidek, Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
16.02.2016 – Gierałtowice, Św. Marcina
17.02.2016 – Głębowice, Matki Bożej Szkaplerznej
18.02.2016 – Osiek Górny, Św. Stanisława BM
19.02.2016 – Osiek, Św. Andrzeja Apostoła
20.02.2016 – Polanka Górna, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
21.02.2016 – Polanka Wielka, Św. Mikołaja
22.02.2016 – Włosienica, Św. Michała Archanioła
23.02.2016 – Poręba Wielka, Św. Bartłomieja
24.02.2016 – Grojec, Św. Wawrzyńca DM
25.02.2016 – Malec, Św. Jana Kantego
26.02.2016 – Witkowice, Św. Michała Archanioła
27.02.2016 – Nowa Wieś, Św. Maksymiliana Kolbego
28.02.2016 – Bulowice, Św. Wojciecha
29.02.2016 – Kęty Podlesie, Najdroższej Krwi Pana Jezusa
01.03.2016 – Bujaków, Podwyższenia Krzyża Świętego
02.03.2016 – Kobiernice, Św. Urbana
03.03.2016 – Czernichów, Matki Bożej Częstochowskiej
04.03.2016 – Międzybrodzie Żywieckie, Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
05.03.2016 – Międzybrodzie Bialskie, Św. Marii Magdaleny
06.03.2016 – Porąbka, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
07.03.2016 – Czaniec, Św. Bartłomieja
08.03.2016 – Kęty, Świętych Małgorzaty i Katarzyny
09.03.2016 – Kęty Osiedle, Najświętszego Serca Pana Jezusa
10.03.2016 – Oświęcim, Miłosierdzia Bożego
11.03.2016 – Oświęcim, Św. Maksymiliana, męczennika
12.03.2016 – Oświęcim, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
13.03.2016 – Oświęcim, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
14.03.2016 – Oświęcim, Św. Józefa
15.03.2016 – Oświęcim Brzezinka, Matki Bożej Królowej Polski
16.03.2016 – Harmęże, Matki Bożej Niepokalanej

Od 17.03.2016 wieczorem do 01.04.2016 wieczorem – Harmęże, Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego

01.04.2016 – Zabrzeg, Św. Józefa
02.04.2016 – Miliardowice, Miłosierdzia Bożego
03.04.2016 – Ligota, Opatrzności Bożej
04.04.2016 – Bronów, Najświętszego Serca Pana Jezusa
05.04.2016 – Czechowice-Dziedzice Podraj, Św. Stanisława BM
06.04.2016 – Czechowice-Dziedzice, Św. Barbary
07.04.2016 – Czechowice-Dziedzice, Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
08.04.2016 – Czechowice-Dziedzice, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
09.04.2016 – Czechowice-Dziedzice, Św. Andrzeja Boboli
10.04.2016 – Czechowice-Dziedzice, Św. Maksymiliana Kolbego
11.04.2016 – Czechowice-Dziedzice, Św. Katarzyny
12.04.2016 – Czechowice-Dziedzice, Jezusa Chrystusa Odkupiciela
13.04.2016 – Grodziec, Św. Bartłomieja
14.04.2016 – Bielowicko, Św. Wawrzyńca DM
15.04.2016 – Rudzica, Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
16.04.2016 – Jasienica, Św. Jerzego
17.04.2016 – Biery, Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.04.2016 – Jaworze, Opatrzności Bożej
19.04.2016 – Międzyrzecze, Św. Marcina
20.04.2016 – Mazańcowice, Św. Marii Magdaleny
21.04.2016 – Kozy Gaje, Ducha Świętego
22.04.2016 – Kozy, Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
23.04.2016 – Małe Kozy, Najświętszej Rodziny
24.04.2016 – Bielsko-Biała Lipnik, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
25.04.2016 – Bielsko-Biała Mikuszowice Krakowskie, Św. Barbary
26.04.2016 – Bielsko-Biała Straconka, Matki Bożej Pocieszenia
27.04.2016 – Bielsko-Biała Leszczyny, Chrystusa Króla
28.04.2016 – Bielsko-Biała Złote Łany, Św. Józefa
29.04.2016 – Bielsko-Biała Hałcnów, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
30.04.2016 – Bielsko-Biała, Opatrzności Bożej

Od 01.05.2016 wieczorem do 04.05.2016 wieczorem – Bielsko-Biała Hałcnów, siostry serafitki

04.05.2016 – Marklowice Górne, Św. Jozafata Kuncewicza
05.05.2016 – Zebrzydowice, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
06.05.2016 – Kończyce Małe, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
07.05.2016 – Kończyce Wielkie, Św. Michała Archanioła
08.05.2016 – Pruchna, Św. Anny
09.05.2016 – Bąków, Miłosierdzia Bożego
10.05.2016 – Strumień, Św. Barbary
11.05.2016 – Zabłocie, Matki Bożej Różańcowej
12.05.2016 – Chybie, Chrystusa Króla
13.05.2016 – Zaborze, Najświętszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
14.05.2016 – Drogomyśl, Matki Bożej Częstochowskiej
15.05.2016 – Ochaby, Św. Marcina
16.05.2016 – Dębowiec, Św. Małgorzaty
17.05.2016 – Simoradz, Św. Jakuba Apostoła
18.05.2016 – Skoczów, Świętych Apostołów Piotra i Pawła
19.05.2016 – Skoczów, Znalezienia Krzyża Świętego
20.05.2016 – Skoczów-Górny Bór, Matki Bożej Różańcowej
21.05.2016 – Brenna, Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
22.05.2016 – Brenna Leśnica, Św. Jana Nepomucena
23.05.2016 – Górki Wielkie, Św. Jana Sarkandra

Od 24.05.2016 wieczorem do 29.05.2016 wieczorem – Górki Wielkie, oo. franciszkanie

29.05.2016 – Górki Wielkie, Wszystkich Świętych
30.05.2016 – Pierściec, Św. Mikołaja
31.05.2016 – Pogórze, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
01.06.2016 – Bielsko-Biała Wapienica, Św. Franciszka z Asyżu
02.06.2016 – Bielsko-Biała Osiedle Karpackie, Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka
03.06.2016 – Bielsko-Biała, Św. Stanisława BM

Od 04.06.2016 wieczorem do 05.06.2016 wieczorem – Bielsko-Biała, siostry redemptorystki

05.06.2016 – Bielsko-Biała Aleksandrowice, Św. Maksymiliana Kolbego
06.06.2016 – Bielsko-Biała Kamienica, Św. Małgorzaty
07.06.2016 – Bielsko-Biała, Św. Paweł
08.06.2016 – Bielsko-Biała, Św. Andrzeja Boboli
09.06.2016 – Bielsko-Biała Mikuszowice Śląskie, Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata
10.06.2016 – Bystra Śląska, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
11.06.2016 – Bielsko-Biała Obszary, Matki Bożej Fatimskiej
12.06.2016 – Bielsko-Biała Komorowice, Św. Jana Chrzciciela
13.06.2016 – Bielsko-Biała, Św. Brata Alberta
14.06.2016 – Bielsko-Biała, klasztor Sióstr Córek Bożej Miłości (ul. Żywiecka)
15.06.2016 – Bielsko-Biała, Najświętszego Serca Pana Jezusa
16.06.2016 – Bielsko-Biała, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
17.06.2016 – Bielsko-Biała, Przenajświętszej Trójcy
18.06.2016 – Bielsko-Biała, katedra Św. Mikołaja

Nowi klerycy naszej diecezji rozpoczęli formację w krakowskim seminarium duchownym. O przyjęciu na trwające 6 lat studia i przygotowania duchowe do święceń kapłańskich informuje dokument zwany susceptą. Takie dokumenty wręczył im bp Roman Pindel.

Jak przypomina ks. Sławomir Kołata, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, czuwający nad formacją kleryków naszej diecezji, z chwilą otrzymania takiego dokumentu, przestali być kandydatami, a są już klerykami. Dołączyli do kolegów ze starszych roczników. Przygotowuje się obecnie do kapłaństwa ponad 60 kleryków z naszych parafii.

- To ważny dzień - mówił bp Roman Pindel, wręczając suscepty dziewięciu klerykom, rozpoczynającym seminaryjną formację w Krakowie. Uroczystość wręczenia odbyła się w kaplicy kurii w Bielsku-Białej. Bp Pindel, przywołując fragment Ewangelii o powołaniu św. Mateusza, wskazywał, że do pójścia za Jezusem wcale nie trzeba być świętym.

- Jednak konieczne jest nawrócenie. Mateusz nawraca się, zmienia swoje myślenie. Kiedy wchodzicie do seminarium, musicie zadać sobie pytanie: - Z czego ja się mam nawrócić? Jak bardzo musi się zmienić moje myślenie w ciągu tych 6 lat? Dochodziło nieraz do katastrofy życiowej młodego człowieka, który przychodził do seminarium  i uważał, że jest już gotowy i nie potrzebuje żadnej zmiany... - przestrzegał bp Pindel.

Do tej zachęty, by nie obawiali się zmieniania siebie, bp Pindel dodał  życzenia, by u Jezusa zawsze szukali oparcia, a czas w seminarium obfitował w Jego łaskę.

- Mam za sobą już jedne studia i w tym czasie miałem okazję doświadczyć pomocy drugiemu człowiekowi. Wiem, że chciałbym służyć Kościołowi, pomagać innym ludziom, a pełnię tej służby widzę w kapłaństwie - mówi kl. Piotr Chodziutko z Sułkowic-Łęgu.

- Pierwszy impuls dość trudno wskazać. Dla mnie było nim i to, że koledzy w technikum zobaczyli we mnie księdza. Duży wpływ mieli księża, których mieliśmy okazje obserwować: to, jak podchodzą do liturgii i do ludzi. Czas w seminarium chcemy wykorzystać, by jak najlepiej przygotować się do tego, żeby im służyć - tłumaczy kl. Wojciech Kamiński z Dankowic.

Pomocne przy decyzji o zgłoszeniu się do seminarium były też spotkania w duszpasterstwie powołań.

- Z ks. Kamilem Kaczorem można było zobaczyć  seminarium, spotkać kleryków, porozmawiać z ojcami duchownymi. To było ważne doświadczenie - przyznaje kl. Łukasz Pokusa z Bielska-Białej.


aniolbeskidow.pl / bielsko.gosc.pl

Częstograj

Polecamy muzykę

Najbliższe transmisje

21 Cze 2024 - piątek
08:15 - 09:00
Msza św.

21 Cze 2024 - piątek
15:00 - 15:20
Koronka do Bożego Miłosierdzia

22 Cze 2024 - sobota
08:15 - 09:00
Msza św.

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice