Wiadomości

List pasterski z okazji rozpoczęcia peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w diecezji bielsko-żywieckiej

Relikwie świętych Faustyny (po prawej) i Jana Pawła II (po lewej).

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36).

Drodzy Bracia i Siostry,
już za tydzień, w niedzielę 20 września tego roku, w Parafii św. Marii Magdaleny
w Cieszynie będziemy witać Obraz Pana Jezusa Miłosiernego z krakowskich Łagiewnik. Od tego dnia obraz ten wraz z towarzyszącymi mu relikwiami św. Jana Pawła II i św. s. Faustyny będzie nawiedzał kolejne wspólnoty parafialne naszej diecezji.

1. Wędrujący znak Miłosierdzia Bożego
Kopia cudownego obrazu Pana Jezusa, który od przeszło 70 lat doznaje niezwykłej czci w Łagiewnikach, w miejscu ostatnich lat życia, objawień i śmierci św. s. Faustyny, zo-stała w dniu 14 września 2011 roku pobłogosławiona przez papieża Benedykta XVI i od
16 października tegoż roku zaczęła nawiedzać parafie archidiecezji krakowskiej. We wrześniu 2014 roku rozpoczęła się peregrynacja obrazu w diecezji tarnowskiej.
Ogromna liczba pielgrzymów udających się do krakowskich Łagiewnik i liczne świa-dectwa wysłuchanych modlitw potwierdzają słowa obietnicy Jezusa zapisane przez siostrę Faustynę w jej Dzienniczku:
„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 327).
O owocach peregrynacji kopii Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego pisze biskup Andrzej Jeż w liście pasterskim podsumowującym nawiedzenie przez obraz parafii diecezji tarnow-skiej:
„Jak pokazuje praktyka i potwierdzają to liczne świadectwa duszpasterzy oraz wier-nych świeckich, czas nawiedzenia już owocuje wielkim dobrem. Widać je w licznych spo-wiedziach, nawróceniach, w ożywieniu religijnym wiernych, w uczynkach miłosierdzia, w dążeniu do pojednania i zgody w rodzinach, a także w chęci pogłębiania wiary i pobożności związanej z kultem Bożego Miłosierdzia. Przed obliczem Jezusa Miłosiernego wielu mogło doświadczyć, jak niezmierzone są zdroje Bożej dobroci, która przenika ludzką codzienność
i napełnia ją światłem żywej nadziei”.
Również wielu duszpasterzy i wiernych archidiecezji krakowskiej zaświadcza o nie-zwykłych łaskach związanych z peregrynacją kopii łagiewnickiego obrazu.
Z wielką niecierpliwością i nadzieją oczekujemy więc na przybycie Obrazu Pana Je-zusa Miłosiernego do naszej diecezji.

2. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
Peregrynacja wizerunku Pana Jezusa Miłosiernego w diecezji bielsko-żywieckiej,
która rozpocznie się 20 września 2015 roku, a zakończy 19 czerwca roku 2016, będzie miała szczególny charakter – w czasie jej trwania, w dniu 8 grudnia 2015 roku rozpocznie się
ogłoszony przez papieża Franciszka Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.
Swoje oczekiwania wobec tego pierwszego w dziejach Kościoła Roku Miłosierdzia, wyraził Ojciec Święty w dniu jego ogłoszenia, 13 marca 2015 roku:
„Jestem przekonany, że cały Kościół, który bardzo potrzebuje miłosierdzia, bo jeste-śmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by odkryć i uczynić owoc-nym Boże miłosierdzie, przez które wszyscy jesteśmy wezwani do dawania pociechy każde-mu człowiekowi naszych czasów”.
Te słowa papieża Franciszka potwierdzają, jak bardzo zależy mu na tym, by grzesznik, człowiek zniewolony, zbuntowany i poraniony, odnalazł się w ramionach miłosiernego Ojca. Papież wzywa wszystkich wierzących, by głosili wobec świata prawdę o Bogu miłosiernym
i stawali się Jego wiarygodnymi świadkami.
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia został ogłoszony w Bazylice św. Piotra w Rzymie, dokładnie w drugą rocznicę wyboru Papieża w czasie trwającego nabożeństwa pokutnego. Sam tytuł bulli ogłaszającej Rok Miłosierdzia: Misericordiae vultus (Oblicze miłosierdzia) , wskazuje wprost na Jezusa Chrystusa, bo to On „jest obliczem miłosierdzia Ojca”. To właśnie On najdoskonalej – jak pisze Ojciec Święty – „swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga”. Dlatego też „potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajem-nicę miłosierdzia” (Misericordiae vultus). Kontemplować zaś osobę Jezusa można, rozważa-jąc słowa Ewangelii, modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia czy wpatrując się w obraz
z napisem: Jezu ufam Tobie.

3. Konieczne przygotowania na czas nawiedzenia
Nawiedzeniu naszej diecezji przez Obraz Pana Jezusa Miłosiernego towarzyszyć bę-dzie hasło Miłosierni jak Ojciec, które zaproponował Ojciec Święty na czas przeżywania przez Kościół Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Nawiązuje ono do słów Jezusa pochodzą-cych z Ewangelii św. Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Odkrywajmy wyjątkowość tego wezwania, zachęcającego, by wierzący upodobnili się do Boga, stając się miłosiernymi jak On, przede wszystkim poprzez miłość wobec tych,
których uznaje się za niewdzięcznych i złych (por. Łk 6, 35).
W podobny sposób św. Paweł zachęca chrześcijan w Efezie, by byli „dla siebie na-wzajem dobrzy i miłosierni”, a zwłaszcza, by przebaczali sobie, tak jak Bóg, który przecież przebaczył im w Chrystusie (por. Ef 4, 32).
Niech przywołane teksty Pisma świętego otworzą nas na dary, które są przygotowane dla nas na czas peregrynacji. Bądźmy otwarci i wrażliwi na łaskę, która będzie nas dotykać
w czasie przygotowań i samego nawiedzenia Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w naszych parafiach. Weźmy udział w rekolekcjach, nabożeństwach i wszelkich inicjatywach organizo-wanych przez duszpasterzy i katechetów. Pamiętajmy, że Bóg hojny w swojej łaskawości, pochyla się nad tym, który jest zgnębiony na duchu, zdaje sobie sprawę ze swej bezradności
i z ufnością, wytrwale prosi o łaskę.
Nie zapominajmy o ludziach, którzy nie odnajdują w swoim sercu pragnienia zmiło-wania się Boga nad nimi. Potrzebują oni naszej modlitwy, świadectwa i zachęty.
Zwracam się z prośbą do duszpasterzy, by uczynili wszystko, aby wierni byli jak naj-lepiej przygotowani na przyjęcie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Należy dołożyć wszel-kich starań, by orędzie o Bożym Miłosierdziu dotarło do najbiedniejszych i zagubionych,
by poranieni przez życie, zrażeni do Kościoła, uzależnieni i związani przez grzech odnaleźli drogę do Tego, który przebacza i uzdrawia, podnosi i pociesza, a przede wszystkim nigdy się nie zniechęca, nawet wtedy, gdy natrafia na zamknięcie i opór ludzkiego serca.
Nie bójmy się prosić Jezusa o wiele. On sam nas do tego zachęca przez św. s. Fausty-nę: „Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicz-nej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca” (Dz 1578).
Proszę wszystkich, którzy w swoim życiu doświadczyli, jak dobry i miłosierny jest Pan, by dawali świadectwo wobec tych, którzy na tę łaskę pozostają jeszcze zamknięci. Niech słowo podnoszące na duchu, modlitwa i czynne miłosierdzie pomogą naszym biednym i za-gubionym braciom i siostrom w otwarciu się na dary, których obficie pragnie udzielać Bóg bogaty w Miłosierdzie.
Proszę zakony kontemplacyjne, wspólnoty modlitewne, ludzi modlitwy, osoby chore
i cierpiące, by orężem modlitwy pokonywały wszystkie przeszkody utrudniające łasce Bożej dostęp do ludzkich serc dotąd nie dotkniętych łaską.

Na czas przygotowań do peregrynacji i samego nawiedzenia naszych parafii przez
Obraz Pana Jezusa Miłosiernego przyjmijcie pasterskie błogosławieństwo.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, dnia 7 września 2015 r.
670/2015/BP

Program peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego
oraz relikwii św. siostry Faustyny i św. Jana Pawła II
w diecezji bielsko-żywieckiej (20.09.2015-19.06.2016):

20.09.2015 – Cieszyn, Św. Marii Magdaleny (początek o godzinie 15.00)
21.09.2015 – Cieszyn, Św. Jerzego
22.09.2015 – Cieszyn, Św. Elżbiety
23.09.2015 – Cieszyn Mnisztwo, Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
24.09.2015 – Cieszyn Krasna, Najświętszego Serca Pana Jezusa
25.09.2015 – Cieszyn Bobrek, Imienia Najświętszej Maryi Panny
26.09.2015 – Cieszyn Pastwiska, Opatrzności Bożej
27.09.2015 – Hażlach, Św. Bartłomieja
28.09.2015 – Ogrodzona, Św. Mateusza
29.09.2015 – Kaczyce, Podwyższenia Krzyża Świętego
30.09.2015 – Pogwizdów, Św. Jana Nepomucena
01.10.2015 – Zamarski, Św. Rocha
02.10.2015 – Puńców, Św. Jerzego
03.10.2015 – Leszna Górna, Św. Marcina
04.10.2015 – Goleszów, Św. Michała Archanioła
05.10.2015 – Ustroń Nierodzim, Św. Anny
06.10.2015 – Ustroń Lipowiec, Podwyższenia Krzyża Świętego
07.10.2015 – Ustroń Hermanice, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
08.10.2015 – Ustroń Zawodzie, Św. Brata Alberta
09.10.2015 – Ustroń, Św. Klemensa
10.10.2015 – Ustroń Polana, Dobrego Pasterza
11.10.2015 – Wisła Nowa Osada, Św. Pawła od Krzyża
12.10.2015 – Wisła, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
13.10.2015 – Wisła Głębce, Znalezienia Krzyża Świętego
14.10.2015 – Stecówka, Matki Bożej Fatimskiej
15.10.2015 – Kubalonka, Podwyższenia Krzyża Świętego
16.10.2015 – Istebna, Dobrego Pasterza
17.10.2015 – Jaworzynka, Świętych Apostołów Piotra i Pawła
18.10.2015 – Trzycatek, Matki Bożej Frydeckiej
19.10.2015 – Koniaków, Św. Bartłomieja
20.10.2015 – Zwardoń, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
21.10.2015 – Laliki, Zesłania Ducha Świętego
22.10.2015 – Kamesznica, Najświętszego Imienia Maryi
23.10.2015 – Milówka, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
24.10.2015 – Kiczora-Nieledwia, Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Floriana
25.10.2015 – Sól, Najświętszego Serca Pana Jezusa
26.10.2015 – Soblówka, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
27.10.2015 – Ujsoły, Św. Józefa
28.10.2015 – Rajcza, Św. Wawrzyńca DM i Św. Kazimierza Królewicza
29.10.2015 – Rycerka Górna, Matki Bożej Nieustającej Pomocy

od 29.10.2015 wieczorem do 4.11.2015 wieczorem – Rycerka Górna, dom rekolekcyjny Mi-chael

04.11.2015 – Przyłęków, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
05.11.2015 – Korbielów, Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów
06.11.2015 – Krzyżowa, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
07.11.2015 – Jeleśnia, Św. Wojciecha
08.11.2015 – Koszarawa Bystra, Stygmatów Św. Franciszka
09.11.2015 – Koszarawa, Św. Karola Boromeusza
10.11.2015 – Przyborów, Św. Jadwigi Królowej
11.11.2015 – Sopotnia Wielka, Matki Bożej Nieustającej Pomocy
12.11.2015 – Sopotnia Mała, Św. Jana Chrzciciela
13.11.2015 – Pewel Wielka, Św. Maksymiliana Kolbego
14.11.2015 – Pewel Ślemieńska, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
15.11.2015 – Pewel Mała, Najświętszego Serca Pana Jezusa
16.11.2015 – Juszczyna, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
17.11.2015 – Wieprz k. Żywca, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
18.11.2015 – Żabnica, Matki Bożej Częstochowskiej
19.11.2015 – Cisiec, Św. Maksymiliana Kolbego
20.11.2015 – Cięcina, Św. Katarzyny
21.11.2015 – Przybędza, Matki Bożej Częstochowskiej
22.11.2015 – Radziechowy, Św. Marcina
23.11.2015 – Ostre-Twardorzeczka, Matki Bożej Różańcowej
24.11.2015 – Słotwina, Najświętszego Serca Pana Jezusa
25.11.2015 – Lipowa, Św. Bartłomieja
26.11.2015 – Leśna, Św. Michała Archanioła
27.11.2015 – Trzebinia, Matki Bożej Różańcowej
28.11.2015 – Świnna, Matki Bożej Nieustającej Pomocy
29.11.2015 – Żywiec Sporysz, Chrystusa Króla
30.11.2015 – Żywiec Zabłocie, Św. Floriana
01.12.2015 – Żywiec Moszczanica, Miłosierdzia Bożego
02.12.2015 – Rychwałd, Św. Mikołaja
03.12.2015 – Gilowice, Św. Andrzeja
04.12.2015 – Łękawica, Św. Michała Archanioła
05.12.2015 – Żywiec Oczków, Św. Maksymiliana Kolbego
06.12.2015 – Żywiec, konkatedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
07.12.2015 – Zarzecze, Wszystkich Świętych
08.12.2015 – Pietrzykowice, Najświętszego Serca Pana Jezusa
09.12.2015 – Łodygowice Górne, Św. Stanisława BM
10.12.2015 – Łodygowice Dolne, Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
11.12.2015 – Kalna, Św. Antoniego
12.12.2015 – Godziszka, Matki Bożej Szkaplerznej
13.12.2015 – Rajsko, Przenajświętszej Trójcy
14.12.2015 – Przecieszyn, Matki Bożej Częstochowskiej
15.12.2015 – Brzeszcze, Św. Urbana
16.12.2015 – Jawiszowice-Osiedle Brzeszcze, Matki Bożej Bolesnej
17.12.2015 – Jawiszowice, Św. Marcina
18.12.2015 – Bielany, Św. Macieja Apostoła

od 19.12.2015 wieczorem do 19.01.2016 wieczorem – Wilkowice, siostry Córki Bożej Miłości

19.01.2016 – Bystra Krakowska, Najdroższej Krwi Pana Jezusa
20.01.2016 – Meszna, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
21.01.2016 – Szczyrk, Św. Jakuba
22.01.2016 – Buczkowice, Przemienienia Pańskiego
23.01.2016 – Rybarzowice, Matki Bożej Pocieszenia
24.01.2016 – Wilkowice, Św. Michała Archanioła
25.01.2016 – Dankowice, Św. Wojciecha
26.01.2016 – Kaniów, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
27.01.2016 – Bestwinka, Św. Sebastiana
28.01.2016 – Bestwina, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
29.01.2016 – Janowice, Św. Józefa Robotnika
30.01.2016 – Stara Wieś, Podwyższenia Krzyża Świętego
31.01.2016 – Pisarzowice, Św. Marcina

od 01.02.2016 wieczorem do 03.02.2016 wieczorem – Kęty, siostry zmartwychwstanki

03.02.2016 – Hecznarowice, Św. Urbana
04.02.2016 – Wilamowice, Przenajświętszej Trójcy
05.02.2016 – Rzyki, Św. Jakuba Apostoła
06.02.2016 – Sułkowice Bolęcina, Św. Jana Chrzciciela
07.02.2016 – Targanice, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
08.02.2016 – Sułkowice Łęg, Miłosierdzia Bożego
09.02.2016 – Roczyny, Św. Urbana
10.02.2016 – Andrychów, Św. Macieja Apostoła
11.02.2016 – Andrychów, Św. Stanisława BM
12.02.2016 – Zagórnik, Świętych Bartłomieja i Łukasza
13.02.2016 – Inwałd, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
14.02.2016 – Wieprz k. Andrychowa, Wszystkich Świętych
15.02.2016 – Nidek, Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
16.02.2016 – Gierałtowice, Św. Marcina
17.02.2016 – Głębowice, Matki Bożej Szkaplerznej
18.02.2016 – Osiek Górny, Św. Stanisława BM
19.02.2016 – Osiek, Św. Andrzeja Apostoła
20.02.2016 – Polanka Górna, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
21.02.2016 – Polanka Wielka, Św. Mikołaja
22.02.2016 – Włosienica, Św. Michała Archanioła
23.02.2016 – Poręba Wielka, Św. Bartłomieja
24.02.2016 – Grojec, Św. Wawrzyńca DM
25.02.2016 – Malec, Św. Jana Kantego
26.02.2016 – Witkowice, Św. Michała Archanioła
27.02.2016 – Nowa Wieś, Św. Maksymiliana Kolbego
28.02.2016 – Bulowice, Św. Wojciecha
29.02.2016 – Kęty Podlesie, Najdroższej Krwi Pana Jezusa
01.03.2016 – Bujaków, Podwyższenia Krzyża Świętego
02.03.2016 – Kobiernice, Św. Urbana
03.03.2016 – Czernichów, Matki Bożej Częstochowskiej
04.03.2016 – Międzybrodzie Żywieckie, Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
05.03.2016 – Międzybrodzie Bialskie, Św. Marii Magdaleny
06.03.2016 – Porąbka, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
07.03.2016 – Czaniec, Św. Bartłomieja
08.03.2016 – Kęty, Świętych Małgorzaty i Katarzyny
09.03.2016 – Kęty Osiedle, Najświętszego Serca Pana Jezusa
10.03.2016 – Oświęcim, Miłosierdzia Bożego
11.03.2016 – Oświęcim, Św. Maksymiliana, męczennika
12.03.2016 – Oświęcim, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
13.03.2016 – Oświęcim, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
14.03.2016 – Oświęcim, Św. Józefa
15.03.2016 – Oświęcim Brzezinka, Matki Bożej Królowej Polski
16.03.2016 – Harmęże, Matki Bożej Niepokalanej

Od 17.03.2016 wieczorem do 01.04.2016 wieczorem – Harmęże, Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego

01.04.2016 – Zabrzeg, Św. Józefa
02.04.2016 – Miliardowice, Miłosierdzia Bożego
03.04.2016 – Ligota, Opatrzności Bożej
04.04.2016 – Bronów, Najświętszego Serca Pana Jezusa
05.04.2016 – Czechowice-Dziedzice Podraj, Św. Stanisława BM
06.04.2016 – Czechowice-Dziedzice, Św. Barbary
07.04.2016 – Czechowice-Dziedzice, Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
08.04.2016 – Czechowice-Dziedzice, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
09.04.2016 – Czechowice-Dziedzice, Św. Andrzeja Boboli
10.04.2016 – Czechowice-Dziedzice, Św. Maksymiliana Kolbego
11.04.2016 – Czechowice-Dziedzice, Św. Katarzyny
12.04.2016 – Czechowice-Dziedzice, Jezusa Chrystusa Odkupiciela
13.04.2016 – Grodziec, Św. Bartłomieja
14.04.2016 – Bielowicko, Św. Wawrzyńca DM
15.04.2016 – Rudzica, Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
16.04.2016 – Jasienica, Św. Jerzego
17.04.2016 – Biery, Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.04.2016 – Jaworze, Opatrzności Bożej
19.04.2016 – Międzyrzecze, Św. Marcina
20.04.2016 – Mazańcowice, Św. Marii Magdaleny
21.04.2016 – Kozy Gaje, Ducha Świętego
22.04.2016 – Kozy, Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
23.04.2016 – Małe Kozy, Najświętszej Rodziny
24.04.2016 – Bielsko-Biała Lipnik, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
25.04.2016 – Bielsko-Biała Mikuszowice Krakowskie, Św. Barbary
26.04.2016 – Bielsko-Biała Straconka, Matki Bożej Pocieszenia
27.04.2016 – Bielsko-Biała Leszczyny, Chrystusa Króla
28.04.2016 – Bielsko-Biała Złote Łany, Św. Józefa
29.04.2016 – Bielsko-Biała Hałcnów, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
30.04.2016 – Bielsko-Biała, Opatrzności Bożej

Od 01.05.2016 wieczorem do 04.05.2016 wieczorem – Bielsko-Biała Hałcnów, siostry serafitki

04.05.2016 – Marklowice Górne, Św. Jozafata Kuncewicza
05.05.2016 – Zebrzydowice, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
06.05.2016 – Kończyce Małe, Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
07.05.2016 – Kończyce Wielkie, Św. Michała Archanioła
08.05.2016 – Pruchna, Św. Anny
09.05.2016 – Bąków, Miłosierdzia Bożego
10.05.2016 – Strumień, Św. Barbary
11.05.2016 – Zabłocie, Matki Bożej Różańcowej
12.05.2016 – Chybie, Chrystusa Króla
13.05.2016 – Zaborze, Najświętszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
14.05.2016 – Drogomyśl, Matki Bożej Częstochowskiej
15.05.2016 – Ochaby, Św. Marcina
16.05.2016 – Dębowiec, Św. Małgorzaty
17.05.2016 – Simoradz, Św. Jakuba Apostoła
18.05.2016 – Skoczów, Świętych Apostołów Piotra i Pawła
19.05.2016 – Skoczów, Znalezienia Krzyża Świętego
20.05.2016 – Skoczów-Górny Bór, Matki Bożej Różańcowej
21.05.2016 – Brenna, Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
22.05.2016 – Brenna Leśnica, Św. Jana Nepomucena
23.05.2016 – Górki Wielkie, Św. Jana Sarkandra

Od 24.05.2016 wieczorem do 29.05.2016 wieczorem – Górki Wielkie, oo. franciszkanie

29.05.2016 – Górki Wielkie, Wszystkich Świętych
30.05.2016 – Pierściec, Św. Mikołaja
31.05.2016 – Pogórze, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
01.06.2016 – Bielsko-Biała Wapienica, Św. Franciszka z Asyżu
02.06.2016 – Bielsko-Biała Osiedle Karpackie, Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka
03.06.2016 – Bielsko-Biała, Św. Stanisława BM

Od 04.06.2016 wieczorem do 05.06.2016 wieczorem – Bielsko-Biała, siostry redemptorystki

05.06.2016 – Bielsko-Biała Aleksandrowice, Św. Maksymiliana Kolbego
06.06.2016 – Bielsko-Biała Kamienica, Św. Małgorzaty
07.06.2016 – Bielsko-Biała, Św. Paweł
08.06.2016 – Bielsko-Biała, Św. Andrzeja Boboli
09.06.2016 – Bielsko-Biała Mikuszowice Śląskie, Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata
10.06.2016 – Bystra Śląska, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
11.06.2016 – Bielsko-Biała Obszary, Matki Bożej Fatimskiej
12.06.2016 – Bielsko-Biała Komorowice, Św. Jana Chrzciciela
13.06.2016 – Bielsko-Biała, Św. Brata Alberta
14.06.2016 – Bielsko-Biała, klasztor Sióstr Córek Bożej Miłości (ul. Żywiecka)
15.06.2016 – Bielsko-Biała, Najświętszego Serca Pana Jezusa
16.06.2016 – Bielsko-Biała, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
17.06.2016 – Bielsko-Biała, Przenajświętszej Trójcy
18.06.2016 – Bielsko-Biała, katedra Św. Mikołaja

Nowi klerycy naszej diecezji rozpoczęli formację w krakowskim seminarium duchownym. O przyjęciu na trwające 6 lat studia i przygotowania duchowe do święceń kapłańskich informuje dokument zwany susceptą. Takie dokumenty wręczył im bp Roman Pindel.

Jak przypomina ks. Sławomir Kołata, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, czuwający nad formacją kleryków naszej diecezji, z chwilą otrzymania takiego dokumentu, przestali być kandydatami, a są już klerykami. Dołączyli do kolegów ze starszych roczników. Przygotowuje się obecnie do kapłaństwa ponad 60 kleryków z naszych parafii.

- To ważny dzień - mówił bp Roman Pindel, wręczając suscepty dziewięciu klerykom, rozpoczynającym seminaryjną formację w Krakowie. Uroczystość wręczenia odbyła się w kaplicy kurii w Bielsku-Białej. Bp Pindel, przywołując fragment Ewangelii o powołaniu św. Mateusza, wskazywał, że do pójścia za Jezusem wcale nie trzeba być świętym.

- Jednak konieczne jest nawrócenie. Mateusz nawraca się, zmienia swoje myślenie. Kiedy wchodzicie do seminarium, musicie zadać sobie pytanie: - Z czego ja się mam nawrócić? Jak bardzo musi się zmienić moje myślenie w ciągu tych 6 lat? Dochodziło nieraz do katastrofy życiowej młodego człowieka, który przychodził do seminarium  i uważał, że jest już gotowy i nie potrzebuje żadnej zmiany... - przestrzegał bp Pindel.

Do tej zachęty, by nie obawiali się zmieniania siebie, bp Pindel dodał  życzenia, by u Jezusa zawsze szukali oparcia, a czas w seminarium obfitował w Jego łaskę.

- Mam za sobą już jedne studia i w tym czasie miałem okazję doświadczyć pomocy drugiemu człowiekowi. Wiem, że chciałbym służyć Kościołowi, pomagać innym ludziom, a pełnię tej służby widzę w kapłaństwie - mówi kl. Piotr Chodziutko z Sułkowic-Łęgu.

- Pierwszy impuls dość trudno wskazać. Dla mnie było nim i to, że koledzy w technikum zobaczyli we mnie księdza. Duży wpływ mieli księża, których mieliśmy okazje obserwować: to, jak podchodzą do liturgii i do ludzi. Czas w seminarium chcemy wykorzystać, by jak najlepiej przygotować się do tego, żeby im służyć - tłumaczy kl. Wojciech Kamiński z Dankowic.

Pomocne przy decyzji o zgłoszeniu się do seminarium były też spotkania w duszpasterstwie powołań.

- Z ks. Kamilem Kaczorem można było zobaczyć  seminarium, spotkać kleryków, porozmawiać z ojcami duchownymi. To było ważne doświadczenie - przyznaje kl. Łukasz Pokusa z Bielska-Białej.


aniolbeskidow.pl / bielsko.gosc.pl

- Tyle osób w ośmioletniej historii naszej pielgrzymki na pewno jeszcze nie było! - mówi Beata Handzlik z diecezjalnego duszpasterstwa rodzin, które zorganizowało 8. Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.

- Przyjechaliśmy tutaj, żeby zanieść nasze intencje Matce Bożej, możnej patronce. Bo to Jej możemy powierzać wszystkie nasze dążenia i pragnienia - mówią Agata i Mariusz Adamscy z Kóz, którzy na pielgrzymkę rodzin przyjechali z młodszym synem Marcinem. Starszy - Krzysztof, kleryk piątego roku seminarium krakowskiego, którzy odbywa praktykę w parafii w Cięcinie, także był uczestnikiem pielgrzymki. - Powierzamy Jej też przyszłe kapłaństwo naszego syna i nasze małżeństwo. W tym roku obchodzimy 30. rocznicę małżeństwa...

Maria i Jan Plewowie z Oświęcimia jeszcze na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem pielgrzymki byli nad... Bałtykiem. - O północy byliśmy w domu, bo bardzo chcieliśmy tu być dzisiaj - uśmiechają się zgodnie. - Kalwaria to jest takie cudowne miejsce, gdzie lubimy przyjeżdżać do Matki Bożej. Poza tym dziś nasza córka i zięć obchodzą rocznicę ślubu. Chcemy się szczególnie modlić za córkę, jej męża i ich córeczkę. A na dodatek dziś także święto Matki Bożej Saletyńskiej, która stała się nam szczególnie bliska po naszej czerwcowej pielgrzymce do miejsca Jej objawienia. Bardzo pragnęliśmy więc być także dzisiaj tak bliżej Matki Bożej.

Jan Plewa dodaje, że z przyjemnością zawsze wraca do Kalwarii, bo w klasztorze posługuje o. Kamil - jego kolega ze szkolnej ławki sprzed kilkudziesięciu lat! - Zawsze nam miło się tu spotkać "na żywo".

Adamscy i Plewowie byli jedynymi z kilku tysięcy osób, które z całej diecezji bielsko-żywieckiej przyjechały indywidualnie i w zorganizowanych grupach do sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej na 8. Diecezjalną Pielgrzymkę Rodzin, przygotowaną w przeddzień rozpoczęcia diecezjalnej peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego.

Jak Ojciec

Pielgrzymom towarzyszyło też hasło Roku Miłosierdzia: "Miłosierni jak Ojciec". Razem z nimi było około 70 kapłanów z diecezjalnym duszpasterzem rodzin ks. Tomaszem Gorczyńskim na czele.

Kalwaryjskie spotkanie rodzin rozpoczęło nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Tuż przed Mszą św. sprawowaną na placu Rajskim pod przewodnictwem bpa Romana Pindla, pielgrzymi wysłuchali świadectw członków Domowego Kościoła i studenta Studium Teologii Rodziny. Pielgrzymka była także inauguracją nowego roku formacyjnego Domowego Kościoła.

Z kolei diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Piotr Hoffmann zaprosił rodziny do otwierania swoich serc i drzwi domów dla młodzieży, która w przyszłym roku odwiedzi naszą diecezje w ramach Światowych Dni Młodzieży. Każdy mógł wspomóc także diecezjalne duszpasterstwo młodzieży kupując słodkie cegiełki: ręcznie wykonane anioły, czekolady czy też podarowane przez dobroczyńców - słoiczki miodu.

Na początku Mszy św. wszystkich pielgrzymów powitał kustosz sanktuarium o. Azariasz Jacek Hess OFM:

- Przybywacie całymi rodzinami - jest to pielgrzymka nadziei, albowiem trzeba nam wszystkim, a szczególnie rodzinom, dużo siły i mocy, aby tej nadziei nie stracić. Trzeba wielkiej wiary i jeszcze większej miłości, aby się w życiu nie pogubić. Dlatego przybywacie tutaj, aby wzorem pielgrzymów, którzy od czterech wieków na Kalwarię przybywają, wśród kalwaryjskich dróżek i kaplic, przed obliczem Matki, zawierzyć Bogu swoje trudne dziś i niepewne jutro - mówił o. Hess.

Ogromna nadzieja

W homilii, nawiązując do fragmentu przeczytanej Ewangelii o Siewcy, ksiądz biskup podkreślił, że to przypowieść, jest przesłaniem ogromnej nadziei. Bo choć wielu skupia się na smutnym losie ziaren, które padły na drogę, na skałę i między chwasty, jest ona przesłaniem wielkiej nadziei.

- Ale co jest w tej przypowieści najbardziej obiecujące? Bóg chce nas przekonać, że nie ma człowieka, do którego słowo Boże by nie docierało - mówił bp Pindel. - Tak jak ziarno padało wszędzie, także na takie miejsce, gdzie nikt rozsądny by nie rozsypywał ziarna. A tymczasem ziarno pada wszędzie. To niesamowita obietnica, że Bóg tak bardzo chce przemawiać do człowieka, że przez tą przypowieść mówi: nie bój się, nigdy nie mów, że do kogoś słowo Boże nie dociera, nie pada koło niego. Co najwyżej jest problem z tym, co on z tym Słowem, które przychodzi od Boga zrobi, jak o nie się zatroszczy, jak odniesie się do tego Słowa.Ksiądz biskup zaznaczył, że Bóg przemawia do każdego człowieka, nawet najbardziej zatwardziałego:

- Mówi przez znak, przez wydarzenia, przez innych ludzi. Choć po ludzku można by powiedzieć, że szans na przyjęcie Bożego Słowa o Zbawieniu nie ma. Bóg mówi nawet do człowieka, który nie ma w domu Biblii. Bóg znajduje sposób mówienia do tego, kto nie chodzi do kościoła i nie słucha słowa Bożego. Bóg przemawia także do człowieka, który absolutnie nie jest zainteresowany życiem religijnym, do prześladowcy, do arcykrytyka i oskarżyciela Kościoła, do kogoś, kto szydzi z wiary albo szuka sprzeczności i wyśmiewa Biblię.

Jak mówił ksiądz biskup, Bóg może przemówić przez "przypadkowe" wejście człowieka do kościoła, odnalezienie tam kartki z modlitwą, przez piękny widok, przez ciszę towarzyszącą adoracji Najświętszego Sakramentu czy też przez człowieka, który zapewni o swojej modlitwie.

- Ewangelia dzisiejsza mówi: "Ciesz się z tego, że Bóg przemawia do ciebie". Bo do każdego przemawia. Niech nie przychodzi do twojego serca taka myśl, że może Bóg milczy, że nie mówi - podkreślał bp Pindel. - Mówi. Może w inny sposób niż ten, do którego jesteś przyzwyczajony, może w takim momencie, gdy nie jesteś nastawiony na słuchanie. Wejdź w siebie i niezależnie od tego, czy wierzysz czy nie, zapytaj jakie są owoce tego, że Bóg mówi do ciebie.

Ksiądz biskup zachęcił do zatrzymania się i szukania ciszy i takich momentów w życiu, kiedy Słowo miałoby szansę dotrzeć do serca. Zachęcał do posłuszeństwa wobec Słowa na wzór Jezusa i słuchania Go tak, jak Maryja.

Podczas pielgrzymki młodzi diecezjanie zachęcali także do wsparcia dzieł miłosierdzia, którym patronuje Caritas i duszpasterstwo rodzin: „Adopcję miłości” oraz „Skrzydła”, przez które można wesprzeć dzieci z rodzin mniej zamożnych.

Pod koniec liturgii małżeństwa prawdziwą rzeszą podeszły przed ołtarz i odnowiły swoje przysięgi małżeńskie. Wobec wszystkich, głośno, ze wzruszeniem, za wspólne lata życia małżeńskiego życia dziękowali sobie Beata i Aleksander Gajzlerowie z Żywca-Sporysza, rodzice dwóch księży. Z kolei za przewodniczenie Eucharystii i pielgrzymowanie razem z rodzinami, księdzu biskupowi dziękowali Joanna i Sławomir Siwkowie z Andrychowa, razem ze swoimi dzieci - Norbertem i Ingą.

Swoje przyrzeczenia złożyła także grupa nowych doradców życia rodzinnego. Wśród nich była Agata Adamska:  - Cieszę się, że czas tej posługi mogę zawierzyć Matce Bożej właśnie tutaj. Jestem tu z wielką nadzieją, że Matka Boża poprowadzi mnie w niej.

Rodziny wspólnie odmówiły także modlitwę Ojca Świętego za rodziny, a po błogosławieństwie świętowały przy dźwiękach koncertu orkiestry dętej z Chybia.

Pielgrzymkę zakończyła wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zobacz galerię zdjęć TUTAJ.

aniolbeskidow.pl / bielsko.gosc.pl

Częstograj

Polecamy muzykę

Najbliższe transmisje

03 Cze 2023 - sobota
08:15 - 09:00
Msza św.

04 Cze 2023 - niedziela
11:00 - 12:30
Msza św.

04 Cze 2023 - niedziela
17:30 - 18:00
Nieszpory

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice