radio_on-lineRadio ON-LINE
Słuchaj nas na komputerach
i urządzeniach mobilnych


kosciol_on-lineKościół ON-LINE
Oglądaj Msze św. i nabożeństwa z kościoła
św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

Ofiara na nasze radio - szybki przelew elektroniczny

10zł20 zł50 zł100 złdowolna_kwota

List pasterski z okazji rozpoczęcia peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w diecezji bielsko-żywieckiej

Relikwie świętych Faustyny (po prawej) i Jana Pawła II (po lewej).

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36).

Drodzy Bracia i Siostry,
już za tydzień, w niedzielę 20 września tego roku, w Parafii św. Marii Magdaleny
w Cieszynie będziemy witać Obraz Pana Jezusa Miłosiernego z krakowskich Łagiewnik. Od tego dnia obraz ten wraz z towarzyszącymi mu relikwiami św. Jana Pawła II i św. s. Faustyny będzie nawiedzał kolejne wspólnoty parafialne naszej diecezji.

1. Wędrujący znak Miłosierdzia Bożego
Kopia cudownego obrazu Pana Jezusa, który od przeszło 70 lat doznaje niezwykłej czci w Łagiewnikach, w miejscu ostatnich lat życia, objawień i śmierci św. s. Faustyny, zo-stała w dniu 14 września 2011 roku pobłogosławiona przez papieża Benedykta XVI i od
16 października tegoż roku zaczęła nawiedzać parafie archidiecezji krakowskiej. We wrześniu 2014 roku rozpoczęła się peregrynacja obrazu w diecezji tarnowskiej.
Ogromna liczba pielgrzymów udających się do krakowskich Łagiewnik i liczne świa-dectwa wysłuchanych modlitw potwierdzają słowa obietnicy Jezusa zapisane przez siostrę Faustynę w jej Dzienniczku:
„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 327).
O owocach peregrynacji kopii Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego pisze biskup Andrzej Jeż w liście pasterskim podsumowującym nawiedzenie przez obraz parafii diecezji tarnow-skiej:
„Jak pokazuje praktyka i potwierdzają to liczne świadectwa duszpasterzy oraz wier-nych świeckich, czas nawiedzenia już owocuje wielkim dobrem. Widać je w licznych spo-wiedziach, nawróceniach, w ożywieniu religijnym wiernych, w uczynkach miłosierdzia, w dążeniu do pojednania i zgody w rodzinach, a także w chęci pogłębiania wiary i pobożności związanej z kultem Bożego Miłosierdzia. Przed obliczem Jezusa Miłosiernego wielu mogło doświadczyć, jak niezmierzone są zdroje Bożej dobroci, która przenika ludzką codzienność
i napełnia ją światłem żywej nadziei”.
Również wielu duszpasterzy i wiernych archidiecezji krakowskiej zaświadcza o nie-zwykłych łaskach związanych z peregrynacją kopii łagiewnickiego obrazu.
Z wielką niecierpliwością i nadzieją oczekujemy więc na przybycie Obrazu Pana Je-zusa Miłosiernego do naszej diecezji.

2. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
Peregrynacja wizerunku Pana Jezusa Miłosiernego w diecezji bielsko-żywieckiej,
która rozpocznie się 20 września 2015 roku, a zakończy 19 czerwca roku 2016, będzie miała szczególny charakter – w czasie jej trwania, w dniu 8 grudnia 2015 roku rozpocznie się
ogłoszony przez papieża Franciszka Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.
Swoje oczekiwania wobec tego pierwszego w dziejach Kościoła Roku Miłosierdzia, wyraził Ojciec Święty w dniu jego ogłoszenia, 13 marca 2015 roku:
„Jestem przekonany, że cały Kościół, który bardzo potrzebuje miłosierdzia, bo jeste-śmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by odkryć i uczynić owoc-nym Boże miłosierdzie, przez które wszyscy jesteśmy wezwani do dawania pociechy każde-mu człowiekowi naszych czasów”.
Te słowa papieża Franciszka potwierdzają, jak bardzo zależy mu na tym, by grzesznik, człowiek zniewolony, zbuntowany i poraniony, odnalazł się w ramionach miłosiernego Ojca. Papież wzywa wszystkich wierzących, by głosili wobec świata prawdę o Bogu miłosiernym
i stawali się Jego wiarygodnymi świadkami.
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia został ogłoszony w Bazylice św. Piotra w Rzymie, dokładnie w drugą rocznicę wyboru Papieża w czasie trwającego nabożeństwa pokutnego. Sam tytuł bulli ogłaszającej Rok Miłosierdzia: Misericordiae vultus (Oblicze miłosierdzia) , wskazuje wprost na Jezusa Chrystusa, bo to On „jest obliczem miłosierdzia Ojca”. To właśnie On najdoskonalej – jak pisze Ojciec Święty – „swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga”. Dlatego też „potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajem-nicę miłosierdzia” (Misericordiae vultus). Kontemplować zaś osobę Jezusa można, rozważa-jąc słowa Ewangelii, modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia czy wpatrując się w obraz
z napisem: Jezu ufam Tobie.

3. Konieczne przygotowania na czas nawiedzenia
Nawiedzeniu naszej diecezji przez Obraz Pana Jezusa Miłosiernego towarzyszyć bę-dzie hasło Miłosierni jak Ojciec, które zaproponował Ojciec Święty na czas przeżywania przez Kościół Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Nawiązuje ono do słów Jezusa pochodzą-cych z Ewangelii św. Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Odkrywajmy wyjątkowość tego wezwania, zachęcającego, by wierzący upodobnili się do Boga, stając się miłosiernymi jak On, przede wszystkim poprzez miłość wobec tych,
których uznaje się za niewdzięcznych i złych (por. Łk 6, 35).
W podobny sposób św. Paweł zachęca chrześcijan w Efezie, by byli „dla siebie na-wzajem dobrzy i miłosierni”, a zwłaszcza, by przebaczali sobie, tak jak Bóg, który przecież przebaczył im w Chrystusie (por. Ef 4, 32).
Niech przywołane teksty Pisma świętego otworzą nas na dary, które są przygotowane dla nas na czas peregrynacji. Bądźmy otwarci i wrażliwi na łaskę, która będzie nas dotykać
w czasie przygotowań i samego nawiedzenia Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w naszych parafiach. Weźmy udział w rekolekcjach, nabożeństwach i wszelkich inicjatywach organizo-wanych przez duszpasterzy i katechetów. Pamiętajmy, że Bóg hojny w swojej łaskawości, pochyla się nad tym, który jest zgnębiony na duchu, zdaje sobie sprawę ze swej bezradności
i z ufnością, wytrwale prosi o łaskę.
Nie zapominajmy o ludziach, którzy nie odnajdują w swoim sercu pragnienia zmiło-wania się Boga nad nimi. Potrzebują oni naszej modlitwy, świadectwa i zachęty.
Zwracam się z prośbą do duszpasterzy, by uczynili wszystko, aby wierni byli jak naj-lepiej przygotowani na przyjęcie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Należy dołożyć wszel-kich starań, by orędzie o Bożym Miłosierdziu dotarło do najbiedniejszych i zagubionych,
by poranieni przez życie, zrażeni do Kościoła, uzależnieni i związani przez grzech odnaleźli drogę do Tego, który przebacza i uzdrawia, podnosi i pociesza, a przede wszystkim nigdy się nie zniechęca, nawet wtedy, gdy natrafia na zamknięcie i opór ludzkiego serca.
Nie bójmy się prosić Jezusa o wiele. On sam nas do tego zachęca przez św. s. Fausty-nę: „Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicz-nej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca” (Dz 1578).
Proszę wszystkich, którzy w swoim życiu doświadczyli, jak dobry i miłosierny jest Pan, by dawali świadectwo wobec tych, którzy na tę łaskę pozostają jeszcze zamknięci. Niech słowo podnoszące na duchu, modlitwa i czynne miłosierdzie pomogą naszym biednym i za-gubionym braciom i siostrom w otwarciu się na dary, których obficie pragnie udzielać Bóg bogaty w Miłosierdzie.
Proszę zakony kontemplacyjne, wspólnoty modlitewne, ludzi modlitwy, osoby chore
i cierpiące, by orężem modlitwy pokonywały wszystkie przeszkody utrudniające łasce Bożej dostęp do ludzkich serc dotąd nie dotkniętych łaską.

Na czas przygotowań do peregrynacji i samego nawiedzenia naszych parafii przez
Obraz Pana Jezusa Miłosiernego przyjmijcie pasterskie błogosławieństwo.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, dnia 7 września 2015 r.
670/2015/BP

Udostępnij:

Ogłoszenia

Modlitwy na terenie byłego niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau, otwarcie wystawy polskich i ukraińskich ikon, spotkanie z bp. Edwardem Kawą z Lwowa, rozmowy w małych grupach, czuwanie oraz Msza św. będą miały miejsce 9 sierpnia 2024 r. w ramach oświęcimskich obchodów 82. rocznicy śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Częstograj

Polecamy muzykę

Najbliższe transmisje

14 Lip 2024 - niedziela
10:30 - 11:30
Msza św.

14 Lip 2024 - niedziela
17:30 - 18:00
Nieszpory

15 Lip 2024 - poniedziałek
08:15 - 09:00
Msza św.

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice

Pod naszym patronatem

Podcasty

Listy Nikodema

listy_nikodema

Rozważanie niedzielnej Ewangelii prowadzi Adam Rakszawski - niedziela, godz. 10:00.
Teksty rozważań można znaleźć na blogu LISTY NIKODEMA.

Copyright © 1998-2022 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na górę strony